Kuohuva Kiviniemi

kirjan johdanto

 
 

Johdantona lukijalle Kirja "Kuohuva Kiviniemi" on viimeinen Sakkolan pitäjän kyläkirjojen sarjassa; muut koulupiirit ovat jo omat kirjansa saaneet. Kiviniemi-kirjan sisältöä hahmoteltaessa on perinteisten kotiseutuaiheiden lisäksi otettu mukaan sellaisia kokonaisvaltaisia aiheita, joiden keskiössä Kiviniemi oli. Samalla pyrittiin selvittämään kotiseutumme historiallista taustaa tieteellisestä näkökulmasta ja Kiviniemen maantieteellisen sijainnin merkitystä itäisen Karjalankannaksen taloudellisena keskuksena sekä osana maineikasta talvisodan Mannerheimin-linjaa.

Kiviniemi on kautta aikojen ollut tärkeä liikenteen solmukohta. Kesätie Käkisalmesta Viipuriin kulki sen kautta. Taipaleenjoen synnyttyä 1818 eteläisen Vuoksen yli ei jäänyt muita siltapaikkoja. Rautatien rakentaminen ja liikenteen avaaminen Pietarin-Hiitolan välillä 1917 korosti vielä Kiviniemen merkitystä. Ei ollut ihme, ettei rautatien rakentamista Kiviniemestä Valkjärvelle ja sitä kautta Viipuriin ennen talvisotaa hyväksytty sotilasmaantieteellisistä syistä.

Kiviniemen koski syntyessään 1857 muutti samalla lähiympäristön maiseman kuvan. Entisestä, nykyisen maantiesillan paikkeille ulottuneesta Vuoksen lahdesta, silloisesta Kotilammesta, tuli kosken yläosa. Vesistön virtaus muutti suuntansa ja voimistui hyvin radikaalisesti. Kohisevan kosken alapuolelle rakennettu lauttayhteys jatkui aina uuden sillan käyttöön ottoon asti 1878. Hyvien liikenneyhteyksien ohella väestön kasvua alueella lisäsivät talouselämän vilkastuminen, monipuoliset elinkeinotoiminnat ja varuskunnan tulo Kiviniemen kasarmille. Ihmisten viihtymistä Kiviniemessä takasi laaja-alainen harrastus- ja kulttuuritoiminta.

Asukkaiden elämää menetetyllä kotiseudulla kuvataan tässäkin kirjassa lämmöllä ja kaiholla. Aikalaisten kirjoitukset sitovat meidät menneeseen ja ovat arvaamattoman arvokkaita aarteita uusien sukupolvien muodostaessa näkemystään entisestä koti-Karjalastamme.

Kirjatoimikunta esittää mitä parhaimmat kiitokset kirjoittajille, kirjoituksia toimittaneille ja kirjallisen tiedon saannista vihjeitä antaneille. Olemme myös saaneet runsaasti valokuvia ynnä muita dokumentteja käyttöömme teosta toimitettaessa. Arvokas apu ja talkootyö on otettu vastaan ilolla. Kiitämme myös kotiseutulehteämme Suvannon Seutua monipuolisesta lähdeaineistosta ja Sakkola-Säätiötä kirjan kustantamisesta.

Syyskuussa 2013

Toimituskunta